Registreer uw schoolbestuur

Voor welk schoolbestuur wilt u dit zelfevaluatie-instrument opzetten?
Vul hier de naam van uw schoolbestuur in. Het veld vult automatisch aan, maar toont maximum tien resultaten tegelijkertijd. Vul dus zoveel mogelijk letters in om uw schoolbestuur te kunnen aanklikken. Staat uw schoolbestuur niet in de lijst? Contacteer ons dan via het contactformulier.
Vul hier in hoeveel scholen/instellingen onder uw schoolbestuur vallen. Indien u het exacte aantal niet weet, mag u ook een schatting geven.
Onderwijstype
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Gegevens initiatiefnemer
Geslacht
Een geldig e-mailadres. Alle e-mails van het systeem zullen naar dit adres worden verstuurd. Het e-mailadres zal niet openbaar worden gemaakt en zal alleen worden gebruikt wanneer u een nieuw wachtwoord opvraagt of wanneer u ervoor kiest om nieuws of meldingen per e-mail te ontvangen.
Geef in beide velden een wachtwoord op voor het nieuwe account.
Instellingen zelfevaluatie-instrument
vaste module - 72 vragen - enkel toegankelijk voor leden van het schoolbestuur
vaste module - 6 vragen - enkel toegankelijk voor leden van het schoolbestuur
optionele module - 48 vragen - enkel toegankelijk voor leden van het schoolbestuur en schoolleiders
optionele module - 48 vragen - enkel toegankelijk voor leden van het schoolbestuur en coördinerend directeurs
optionele module - 48 vragen - toegankelijk voor leden van het schoolbestuur, schoolleiders, en coördinerend directeurs

Geef hier aan welke optionele modules u naast de vaste modules wilt toevoegen aan de vragenlijst. Het is aangeraden aan om maximum één optionele module toe te voegen, om zo de lengte van de vragenlijst aanvaardbaar te houden voor de deelnemers. Om te bepalen welke optionele module het meest relevant is voor uw schoolbestuur, kan u hier elke module in detail bekijken.
Instellingen uitnodigingsmail
Geef in onderstaande velden de definities weer zoals u en uw schoolbestuur ze hanteren. Dit zal u helpen bij het selecteren van deelnemers voor de zelfevaluatie. Deze informatie zal ook worden weergegeven in de uitnodigingsmail die naar de deelnemers wordt verzonden, zodat alle deelnemers een gelijkaardige interpretatie geven.
Met de term ‘schoolbestuur’ verwijzen we naar het orgaan dat instaat voor het globale beheer van de scholen en andere onderwijsinstellingen (in wat volgt spreken we gemakkelijkheidshalve enkel over scholen) waarvoor het de verantwoordelijkheid draagt. Een lid van het schoolbestuur is iemand die zeggenschap heeft over het beleid dat het schoolbestuur voert m.b.t. de scholen waarvoor het verantwoordelijk is. Wie deze bestuursleden exact zijn, is afhankelijk van het onderwijsnet waartoe het schoolbestuur behoort en de specifieke organisatiestructuur van het schoolbestuur. Voor het gemeentelijk en stedelijk onderwijs is dit de gemeenteraad en voor het provinciaal onderwijs de provincieraad. Bij het Gemeenschapsonderwijs GO! is er op centraal niveau de Raad van het GO! en behoort op lokaal niveau de eigenlijke bestuursbevoegdheid toe aan de scholengroepen, waarbinnen de bestuursbevoegdheid wordt waargenomen door een algemeen directeur, een raad van bestuur, een college van directeurs en de algemene vergadering. Bij het vrij onderwijs is het bestuur een vzw, bestaande uit de algemene vergadering en de raad van bestuur.
De term ‘schoolleider’ verwijst naar de leidinggevende teams van scholen, die worden verondersteld in te staan voor de uitvoering van het onderwijsbeleid en de dagelijkse werking van scholen. Voorbeelden zijn directieleden en leden van middenkaders of middenmanagement teams. Beschrijf hier hoe u schoolleiders definieert in het kader van deze oefening.
Met de term ‘scholengemeenschappen’ verwijzen we in het kader van dit zelfevaluatie-instrument naar de samenwerking tussen verschillende scholen. Het gaat met andere woorden over meerdere scholen die zich verenigen in een gemeenschap. De coördinerend directeurs van deze scholengemeenschappen vormen een schakel tussen het schoolbestuur en de scholen. Een scholengemeenschap wordt aangestuurd door een directeur-coördinator uit het basisonderwijs en/of een coördinerend directeur uit het secundair onderwijs. Wij maken in dit zelfevaluatie-instrument gemakkelijkheidshalve enkel gebruik van de term ‘coördinerend directeurs’ om te verwijzen naar deze leiders van scholengemeenschappen.